สรุปมติย่อที่ประชุมสภา มก.
  | |   | | | | | |
         
 
:: สรุปมติย่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2558
   
               
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม  พ.ศ. 2558    
         
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2557
   
               
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2557 วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2557 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2557 วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2557 วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2557 วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2557 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน  พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม  พ.ศ. 2557    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2556
   
               
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2556 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2556 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2556 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2556 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2556 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2556 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2556 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2556 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2556    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2555
   
               
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2555 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2555 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2555 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2555 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2555 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2555 วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม  พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2555 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2555 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2555 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2555 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2555 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2555    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2554
   
               
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2554 วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม  พ.ศ. 2554    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2554 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2554 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2554 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน  พ.ศ. 2554    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2554    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2554    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2553
   
               
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2553 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2553 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2553 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2553 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2553 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2553 วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2553 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2553 วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2553 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2553 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2553 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2553    
               
   
สรุปมติย่อ พ.ศ. 2552
   
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2552 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม  พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2552 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2552 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม  พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2552 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน  พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2552 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2552 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2552 วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2552 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2552 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน  พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2552 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2552 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2552 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552    
               
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2551
   
               
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2551 วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2551    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2551 วันจันทร์ที่ 15 กันยายน  พ.ศ. 2551    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2551 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2551    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2551 วันจันทร์ที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2551

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2551

   
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2551 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2551 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2551 วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2551 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2551 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2550
   
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2550 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2550 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2550 วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2550 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2550 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2550 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2550 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2550 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2550 วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2550 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2550 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2549
   
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2549 วันจันทร์ที่ ธันวาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2549 วันจันทร์ที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2549 วันจันทร์ที่ ตุลาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2549 วันจันทร์ที่ กันยายน พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2549 วันจันทร์ที่ สิงหาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2549 วันจันทร์ที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 6/2549 วันจันทร์ที่ มิถุนายน พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 5/2549 วันจันทร์ที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 4/2549 วันจันทร์ที่ เมษายน พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2549 วันจันทร์ที่ มีนาคม พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2549 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 1/2549 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549    
               
    สรุปมติย่อ พ.ศ. 2548
   
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 12/2548 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2548 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 10/2548 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 9/2548 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 8/2548 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548    
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 7/2548 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2548    
         
 
 
         
       
         
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3
           
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3